Nakamura Utaemon / Kiyomoto Shizutayu / Yoshimura Goroji

[Theatre]