Takemitsu Toru / Fujita Masanori / Hirose Riohei

[Music]