Fukushi Norio / Tanaka Masaru / Fujita Masanori

[Music]