Sugimoto Bunraku Sonezaki Shinjû


Sugimoto Bunraku Sonezaki Shinjû au Festival d'Automne