Japon : Musique contemporaine

Archive 1978
Musique

Kitazume Michio : Shadows, clarinette
Tamba Akira : Elemental I, harpe, percussion
Yuasa Joli : Domain, flûte - Not I but the wind, saxophone
Matsudaira Yoriaki : Coherency, flûte, clarinette, harpe, piano, percussion
Fukushi Norio : Silica, vibraphone, piano
Ichiyanagi Toshi : Sapporo; flûte, clarinette, guitare, harpe, piano, percussion
Noda Ryo, saxophone
Groupe ARK : Koizumi Hiroshi, flûte Suzuki Yoshiaki, clarinette Takahashi Aki, claviers Shinozaki Ayako, harpe Yamaguchi Yasunori, percussion Sato Norio, guitare, banjo