Yuki Yoshimura

Yashima / Renjishi / Ayatsuri Sanbaso / Kiku

Archive 1978
Danse

Yashima
Chorégraphie : Yuki Yoshimura
Musique : Fumiyo Tomizaki
avec Yuki Yoshimura
Renjishi
Chorégraphie : Juo Hanayagi
Musique : Katsusaburo Kineya et Kisaburo Katada
avec Juraku Hanayagi, Yoshijiro Hanayagi et deux danseuses
Ayatsuri Sanbaso
Chorégraphie : Kansai Fujima
Musique : Katsusaburo Kineya et Kisaburo Katada
avec Mitsugoro Bando et Shoo Ichiyama
Kiku (Chrysanthème)
Chorégraphie : Tokuho Azuma
Musique : Katsusaburo Kineya et Kisaburo Katada
avec Tokuho Azuma, Tomoaki Fujima et trois danseuses
Buyo, ballet classique traditionnel japonais